Fondi

Twin Transition as a Source of Innovation for Estonian and Latvian SMEs (Twinnovation)

Viens no būtiskākajiem MVU izaicinājumiem ceļā uz digitālo un zaļo pāreju ir atbilstošu vadlīniju pieejamība, kas atbilst to specifiskajām problēmām. Līdz ar to uzņēmumiem ir nepieciešams atbalsts, palīdzot izprast, ko digitālā un zaļā pāreja nozīmē to uzņēmējdarbībai, kādas ir inovatīvas idejas un kā šos izaicinājumus vērst par labu sev un gūt ieguvumus. Latvijā un Igaunijā situācija dubultās pārejas jomā ir ļoti līdzīga, tāpēc pārrobežu pieeja palīdzēs atvieglot šīs pārejas procesu.

Projekta ilgums: 01.11.2023 - 31.10.2025

Programma: Interreg Estonia-Latvia Programme

Partnervalstis: Igaunija, Latvija

Projekta mērķis: palīdzēt MVU pilnveidoties, sniedzot tiem praktiskus rīkus inovācijas procesu uzsākšanai, kas nepieciešami, lai īstenotu dubultās pārejas procesu un ieviestu inovatīvus risinājumus MVU darbībā, produktos vai pakalpojumos.

Projekta “Twinnovation” plānotie rezultāti:

13 Organizācijas, kas īsteno pārrobežu sadarbību

10 Kopīgi izstrādātas un projektos īstenotas pilotdarbības

10 Kopīgi izstrādāti risinājumi

10 Inovatīvi risinājumi MVU produktu, procesu, pakalpojumu vai mārketinga jomā

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020. gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansētajiem  projektiem, mums ir iespēja turpināt kvalitātes rūpalu kā brangu attīstības stūrakmeni, uzlabojot alus brūvēšanas iekārtas.

Projekts: „Alus ražošanas infrastruktūras attīstība”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 17-00-A00402-000009

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā tiek veikta jaunu pamatlīdzekļu iepirkšana un uzstādīšana – pudeļu kraušanas iekārta, laboratorijas iekārtu komplekts, kā arī alus ražošanas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma komplekts. Projektā tiek veikta notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un tās apkalpošanai nepieciešamā laukuma būvniecība nolūkā samazināt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020. gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansētajiem projektiem, mums ir iespēja turpināt kvalitātes rūpalu kā brangu attīstības stūrakmeni, uzlabojot iekārtas un izmantojot atjaunojamos energoresursus

Projekts: „SIA Valmiermuižas alus ražošanas un atjaunojamo resursu izmantošanas infrastruktūras paplašināšana”

Projekta mērķis:
Ražošanas infrastruktūras pilnveidošana un atjaunojamās enerģijas izmantošana.

Projekta Nr. 22-00-A00402-000008

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā tiek veikta jaunu pamatlīdzekļu iepirkšana un uzstādīšana – alkohola samazināšanas alū iekārtu komplekts un separators. Projektā tiek veikta saules paneļu sistēmas uzstādīšana nolūkā samazināt neatjaunojamo energoresursu patēriņu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

ERAF Tehnoloģiju pārneses programma

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” paredzēto atbalstu, mums ir iespēja veikt rūpniecisko pētījumu sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Projekts: „Tehnoloģiju pārneses programma”

Projekta mērķis:
Izveidota, notestēta, pārbaudīta rudzu vodkas tehnoloģija, kura piemērota, lai to brūvētu uz esošām Valmiermuižas alus iekārtām.

Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001;
Projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu rūpnieciskā pētījuma veikšanai.

Valmiermuižas klēts zudušo logailu aizpildījuma atjaunošana un vēsturiskā loga un durvju restaurācija

Valmiermuižas klēts ar Kultūras ministrijas 25.10.2018. rīkojumu ir iekļauta Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga fragments” (valsts aizsardzības Nr. 9257).

Projekts tika īstenots, pateicoties „Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmai 2020. gadam”, pamatojoties uz Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojumu Nr. 339 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, nolūkā sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas krīzes radīto seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē. Finansējumu piešķīra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Vairāk informācijas par atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā.

Pētījums Nr. 2.11 „Stikla taras kvalitātes kontrole”

SIA APPLY kā vadošais partneris un SIA Valmiermuižas alus kā partneris īsteno pētniecības projektu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 2.11 „Stikla taras kvalitātes kontrole”

Projekta mērķis:
Padarīt ekonomiski pieejamākas tukšās stikla taras kvalitātes kontroles tehnoloģijas kā arī paplašināt kvalitātes kontroles iespējas situācijās, kad šobrīd tirgū pieejamās sistēmas to nespēj. Šī pētījuma ietvaros izvirzītais biznesa mērķis ir inovatīva sistēma, kas ir adaptējama plašam ražotāju lokam ar akcentu uz iespēju sistēmu apmācīt un pielāgot visdažādāko vizuālās analīzes darbu veikšanai.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Atjaunots Valmiermuižas mūra žoga fragments

„Mani katru rītu sveicina Valmiermuižas vēsturiskā mūra arku pamatīgums un skaistums. Tas liecina un atgādina mums par izkoptu amata meistarību un tālredzīgu domāšanu. Tas ir pagātnes mantojums, ko vēlos saglabāt pēc iespējas autentiskāk arī nākamām paaudzēm, un tā sakopšana ir vēl viens solis Valmiermuižas vēsturiskās identitātes stiprināšanā,” saka Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis.

Valmiermuižas mūra žogs ar Kultūras ministrijas 25.10.2018. rīkojumu ir iekļauts Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga fragments” (valsts aizsardzības Nr. 9257).

Pateicoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2019. gadam līdzfinansējumam, Valmiermuižas mūra žoga daļai 2019. gadā tika veikti restaurācijas darbi restauratora Jura Pavlova (sertifikāts Nr. 4-00070) vadībā.

Jurim Pavlovam ir 3. pakāpes restauratora kvalifikācija monumentāli dekoratīvās tēlniecības restaurācijas specialitātē un 20 gadu darba pieredze restaurācijas darbu veikšanā, daži no tiem:

– valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Alsungas pils” (valsts aizsardzības Nr. 6326) glābšanas darbi 2019. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Jaunsaules luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr. 8701) torņa konservācijas darbi 2018. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, Rēzeknes Zaļā sinagoga „Sinagoga” (valsts aizsardzības Nr. 5779) interjera restaurācija 2015. gadā.

Vairāk informācijas par atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā.

ERAF Tehnoloģiju pārneses programma

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” paredzēto atbalstu, mums ir iespēja piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai, kā arī jaunu vai būtiski uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Projekts: „Tehnoloģiju pārneses programma”

Projekta mērķis:
Atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.

Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001

Projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, līdzfinansējot ar augsti kvalificētu darbinieku piesaisti saistītās personāla izmaksas – atalgojumu piesaistītajam darbiniekam, ikgadējo atvaļinājumu un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas tiek līdzfinansētas, ja tās ir veiktas par atbalstāmās darbības īstenošanas periodu.

Vairāk informācijas par atbalstu tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē.

Projekts: „Ieguldījums materiālajos aktīvos”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 16-00-A00402-000010

Projekts  tika īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Tika iepirkti un uzstādīti jauni ražošanas pamatlīdzekļi: alus ražošanas darbnīca, laboratorijas iekārtas un iekārtas esošā brūža darbības pilnveidošanai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.