Fondi

Twin Transition as a Source of Innovation for Estonian and Latvian SMEs (Twinnovation)

Aicinām Jūs iepazīties ar Twinnovation projektu, kurā inovācija apvienojas ar sadarbību! Twinnovation projektā tiek izmantota unikāla divpusēja pieeja - uzņēmumiem tiek piedāvāta specializēta apmācību programma par digitālo un zaļo jeb duālo pāreju (twin transition) un tiem tiek sniegta palīdzība nelielos pilotprojektos, kuru rezultātā plānots izstrādāt inovatīvus risinājumus produktiem, pakalpojumiem vai procesiem. Projekta partnerībā, kas paredzēta pārrobežu sadarbībai, iesaistītassekojošanas biznesa un inovāciju atbalsta organizācijas - Baltic Innovation Agency, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – kā arī 10 dinamiski mazie un vidējie uzņēmumi: Siidrikoda, Mällona Mõis, Dipperfox, Afterone, Peruza, Sakret, Kurzemes Atslēga, Valmiermuižas alus, Baltic Satellite Service, Rāmkalni Nordeco.

Viens no būtiskākajiem MVU izaicinājumiem ceļā uz digitālo un zaļo pāreju ir atbilstošu vadlīniju pieejamība, kas atbilst to specifiskajām problēmām. Līdz ar to uzņēmumiem ir nepieciešams atbalsts, palīdzot izprast, ko digitālā un zaļā pāreja nozīmē to uzņēmējdarbībai, kādas ir inovatīvas idejas un kā šos izaicinājumus vērst par labu sev un gūt ieguvumus. Latvijā un Igaunijā situācija dubultās pārejas jomā ir ļoti līdzīga, tāpēc pārrobežu pieeja palīdzēs atvieglot šīs pārejas procesu.

SIA “Valmiermuižas alus” pozīcija: Partneris

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir 585 687,50 EUR, kurā 468 550,00 EUR ir no Eiropas Reģionālā Atbalsta Fonda (ERAF), 117 137,50 EUR tiek finansēts ar projekta partneru līdzekļiem. ERAF kopējais atbalsts ir 80% apmērā no projekta kopējā budžeta.

SIA “Valmiermuižas alus” budžets: 30 000 EUR, no kura 24 000 EUR atbalsts

Projekta ilgums: 01.11.2023 - 31.10.2025

Programma: Interreg Estonia-Latvia Programme

Partnervalstis: Igaunija, Latvija

Projekta mērķis: Projekta galvenais mērķis ir apvienot teoriju ar praksi, atbalstot projekta partneru no MVU konkurētspēju un iedvesmojot arī citus uzsākt savu duālo pāreju. Risinot duālās pārejas izaicinājumus, projekts koncentrējas uz palīdzību MVU Latvijā un Igaunijā pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, apgūt jaunākās tehnoloģijas un radīt inovatīvas darbavietas. Veicinot reģionālo sadarbību, projekts tiecas veicināt abu valstu izaugsmi un konkurētspēju, pozicionējot tās kā duālās pārejas inovāciju centrus.

Projekta partneri, kas pārstāv MVU, izstrādās un 1-3 gadu laikā īstenos duālās pārejas rīcības plānu. Pēc plāna pabeigšanas viena gada laikā tie uzsāks inovatīvu pilotprojektu digitālās un/vai zaļās pārejas jomā. Šis pilotprojekts kalpos kā sākumpunkts to plašākai duālās pārejas stratēģijai, kuras mērķis ir panākt taustāmus rezultātus un inovatīvus risinājumus procesos, pakalpojumos vai produktos. Pilotprojektu mērķis ir ieviest jaunus vai uzlabotus produktus/pakalpojumus un izpētīt inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus un procesus, kas saskaņoti ar to duālās pārejas rīcības plānu.

Projekta “Twinnovation” plānotie rezultāti:

13 Organizācijas, kas īsteno pārrobežu sadarbību

10 Kopīgi izstrādātas un projektos īstenotas pilotdarbības

10 Kopīgi izstrādāti risinājumi

10 Inovatīvi risinājumi MVU produktu, procesu, pakalpojumu vai mārketinga jomā

Projekta partneri:
Projekta vadošais partneris ir Igaunijas organizācija Baltic Innovation Agency. Projekta partneri ir biznesa atbalsta organizācijas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Igaunijas uzņēmumi Siidrikoda, Mällona Mõis, Dipperfox, Afterone, kā arī Latvijas uzņēmumi Peruza, Sakret, Kurzemes Atslēga, Valmiermuižas alus, Baltic Satellite Service, unRāmkalni Nordeco.

Finansējums:
Finansēts ar INTERREG Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027 (ERAF) atbalstu

Vairāk informācijas par programmu: https://estlat.eu/en

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020. gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansētajiem  projektiem, mums ir iespēja turpināt kvalitātes rūpalu kā brangu attīstības stūrakmeni, uzlabojot alus brūvēšanas iekārtas.

Projekts: „Alus ražošanas infrastruktūras attīstība”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 17-00-A00402-000009

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā tiek veikta jaunu pamatlīdzekļu iepirkšana un uzstādīšana – pudeļu kraušanas iekārta, laboratorijas iekārtu komplekts, kā arī alus ražošanas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma komplekts. Projektā tiek veikta notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un tās apkalpošanai nepieciešamā laukuma būvniecība nolūkā samazināt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020. gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansētajiem projektiem, mums ir iespēja turpināt kvalitātes rūpalu kā brangu attīstības stūrakmeni, uzlabojot iekārtas un izmantojot atjaunojamos energoresursus

Projekts: „SIA Valmiermuižas alus ražošanas un atjaunojamo resursu izmantošanas infrastruktūras paplašināšana”

Projekta mērķis:
Ražošanas infrastruktūras pilnveidošana un atjaunojamās enerģijas izmantošana.

Projekta Nr. 22-00-A00402-000008

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā tiek veikta jaunu pamatlīdzekļu iepirkšana un uzstādīšana – alkohola samazināšanas alū iekārtu komplekts un separators. Projektā tiek veikta saules paneļu sistēmas uzstādīšana nolūkā samazināt neatjaunojamo energoresursu patēriņu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

ERAF Tehnoloģiju pārneses programma

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” paredzēto atbalstu, mums ir iespēja veikt rūpniecisko pētījumu sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Projekts: „Tehnoloģiju pārneses programma”

Projekta mērķis:
Izveidota, notestēta, pārbaudīta rudzu vodkas tehnoloģija, kura piemērota, lai to brūvētu uz esošām Valmiermuižas alus iekārtām.

Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001;
Projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu rūpnieciskā pētījuma veikšanai.

Valmiermuižas klēts zudušo logailu aizpildījuma atjaunošana un vēsturiskā loga un durvju restaurācija

Valmiermuižas klēts ar Kultūras ministrijas 25.10.2018. rīkojumu ir iekļauta Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga fragments” (valsts aizsardzības Nr. 9257).

Projekts tika īstenots, pateicoties „Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmai 2020. gadam”, pamatojoties uz Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojumu Nr. 339 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, nolūkā sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas krīzes radīto seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē. Finansējumu piešķīra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Vairāk informācijas par atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā.

Pētījums Nr. 2.11 „Stikla taras kvalitātes kontrole”

SIA APPLY kā vadošais partneris un SIA Valmiermuižas alus kā partneris īsteno pētniecības projektu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 2.11 „Stikla taras kvalitātes kontrole”

Projekta mērķis:
Padarīt ekonomiski pieejamākas tukšās stikla taras kvalitātes kontroles tehnoloģijas kā arī paplašināt kvalitātes kontroles iespējas situācijās, kad šobrīd tirgū pieejamās sistēmas to nespēj. Šī pētījuma ietvaros izvirzītais biznesa mērķis ir inovatīva sistēma, kas ir adaptējama plašam ražotāju lokam ar akcentu uz iespēju sistēmu apmācīt un pielāgot visdažādāko vizuālās analīzes darbu veikšanai.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Atjaunots Valmiermuižas mūra žoga fragments

„Mani katru rītu sveicina Valmiermuižas vēsturiskā mūra arku pamatīgums un skaistums. Tas liecina un atgādina mums par izkoptu amata meistarību un tālredzīgu domāšanu. Tas ir pagātnes mantojums, ko vēlos saglabāt pēc iespējas autentiskāk arī nākamām paaudzēm, un tā sakopšana ir vēl viens solis Valmiermuižas vēsturiskās identitātes stiprināšanā,” saka Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis.

Valmiermuižas mūra žogs ar Kultūras ministrijas 25.10.2018. rīkojumu ir iekļauts Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga fragments” (valsts aizsardzības Nr. 9257).

Pateicoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2019. gadam līdzfinansējumam, Valmiermuižas mūra žoga daļai 2019. gadā tika veikti restaurācijas darbi restauratora Jura Pavlova (sertifikāts Nr. 4-00070) vadībā.

Jurim Pavlovam ir 3. pakāpes restauratora kvalifikācija monumentāli dekoratīvās tēlniecības restaurācijas specialitātē un 20 gadu darba pieredze restaurācijas darbu veikšanā, daži no tiem:

– valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Alsungas pils” (valsts aizsardzības Nr. 6326) glābšanas darbi 2019. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Jaunsaules luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr. 8701) torņa konservācijas darbi 2018. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, Rēzeknes Zaļā sinagoga „Sinagoga” (valsts aizsardzības Nr. 5779) interjera restaurācija 2015. gadā.

Vairāk informācijas par atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā.

ERAF Tehnoloģiju pārneses programma

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” paredzēto atbalstu, mums ir iespēja piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai, kā arī jaunu vai būtiski uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Projekts: „Tehnoloģiju pārneses programma”

Projekta mērķis:
Atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.

Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001

Projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, līdzfinansējot ar augsti kvalificētu darbinieku piesaisti saistītās personāla izmaksas – atalgojumu piesaistītajam darbiniekam, ikgadējo atvaļinājumu un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas tiek līdzfinansētas, ja tās ir veiktas par atbalstāmās darbības īstenošanas periodu.

Vairāk informācijas par atbalstu tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē.

Projekts: „Ieguldījums materiālajos aktīvos”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 16-00-A00402-000010

Projekts  tika īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Tika iepirkti un uzstādīti jauni ražošanas pamatlīdzekļi: alus ražošanas darbnīca, laboratorijas iekārtas un iekārtas esošā brūža darbības pilnveidošanai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.