Projects

Twin Transition as a Source of Innovation for Estonian and Latvian SMEs

Welcome to the Twinnovation Project, where innovation meets collaboration! Twinnovation project takes a unique twofold approach—delivering a specialized twin transition training program to businesses and guiding them through small-scale pilots, leading to innovative solutions in products, services, or processes. Designed for cross-border collaboration, our project partnership includes business development and innovation support organizations—Baltic Innovation Agency, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Estonian Chamber of Commerce and Industry, —and 10 dynamic SMEs: Siidrikoda, Mällona Mõis, Dipperfox, Afterone, Peruza, Sakret, Kurzemes Atslēga, Valmiermuižas alus, Baltic Satellite Service, Rāmkalni Nordeco.

One of the critical challenges for SMEs going through the digital and green transition is having adequate guidance to match their specific challenges. Hence, companies need support in understanding what the digital and green transition means to their businesses, innovative ideas, and how to turn those challenges into their benefit and gain. The state of art in Latvia and Estonia regarding the twin transition is very similar therefore a cross-border will help to ease the transition process.

Our ultimate goal is to bridge theory to practice, supporting the competitiveness of partnering SMEs and inspiring others to embark on their twin transition journey. Addressing challenges in the digital and green transition, the project focuses on helping SMEs in Latvia and Estonia adapt to changing conditions, embrace new technologies, and create innovative jobs. By fostering regional cooperation, we aspire to boost the growth and competitiveness of both countries, positioning them as hubs for digital and green innovation.

Partnering SMEs will develop and implement a twin transition action plan over 1-3 years. After finalizing the plan, they will launch an innovative pilot project in digital and/or green transition within one year. This pilot project serves as the starting point for their broader twin transition strategy, aiming for tangible outcomes and innovative solutions in processes, services, or products. The pilots aim to introduce new or improved products/services and explore innovative business models and processes aligned with their digital and green transition action plan.

Dates: 01.11.2023 - 31.10.2025 

Programme: Interreg Estonia-Latvia Programme 

Partner countries: Estonia, Latvia 

Project Budget: The total budget of the project is 585 687,50 EUR, with a European Regional Development Fund (ERDF) contribution of 468 550,00 EUR, and co-financing by the Project Partners amounting to 117 137,50 EUR. The ERDF contribution constitutes 80% of the total project budget.

The lead partner for the project is Baltic Innovation Agency LLC. The project partners include Latvian Chamber of Commerce and Industry, Estonian Chamber of Commerce and Industry, Siidrikoda LLC, Mällona Mõis LLC, Dipperfox LLC, Afterone LLC, Peruza LLC, Sakret LLC, Kurzemes Atslēga AS, Valmiermuižas alus LLC, Baltic Satellite Service LLC, and Rāmkalni Nordeco LLC.

Funded by the INTERREG Estonia-Latvia Cross-Border Cooperation Program 2021-2027 (ERDF).

Read more about the program https://estlat.eu/en

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020. gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansētajiem  projektiem, mums ir iespēja turpināt kvalitātes rūpalu kā brangu attīstības stūrakmeni, uzlabojot alus brūvēšanas iekārtas.

Projekts: „Alus ražošanas infrastruktūras attīstība”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 17-00-A00402-000009

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā tiek veikta jaunu pamatlīdzekļu iepirkšana un uzstādīšana – pudeļu kraušanas iekārta, laboratorijas iekārtu komplekts, kā arī alus ražošanas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma komplekts. Projektā tiek veikta notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un tās apkalpošanai nepieciešamā laukuma būvniecība nolūkā samazināt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Rural Development Program of the European Agricultural Fund

With the Latvian Rural Development Program 2014-2020 of the European Agricultural Fund for Rural Development. for the co-financed projects of the "Creation of added value of agricultural products" event, we have the opportunity to continue quality care as a cornerstone of the development of expensive, improving equipment and using renewable energy resources

Project: "Expansion of infrastructure of production and use of renewable resources of SIA "Valmiermuižas alus""

The purpose of the project:
Improvement of production infrastructure and use of renewable energy.

Project no. 22-00-A00402-000008

The project was launched as part of the "Investments in tangible assets" sub-measure "Support for processing investments" of the Latvian Rural Development Program for 2014-2020 of the European Agricultural Fund for Rural Development. The project involves the purchase and installation of new fixed assets - a set of alcohol reduction beer equipment and a separator. The project involves the installation of a solar panel system in order to reduce the consumption of non-renewable energy resources.

More information about the European Agricultural Fund for Rural Development is available on the European Commission's website.

ERAF Tehnoloģiju pārneses programma

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” paredzēto atbalstu, mums ir iespēja veikt rūpniecisko pētījumu sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Projekts: „Tehnoloģiju pārneses programma”

Projekta mērķis:
Izveidota, notestēta, pārbaudīta rudzu vodkas tehnoloģija, kura piemērota, lai to brūvētu uz esošām Valmiermuižas alus iekārtām.

Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001;
Projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu rūpnieciskā pētījuma veikšanai.

Valmiermuižas klēts zudušo logailu aizpildījuma atjaunošana un vēsturiskā loga un durvju restaurācija

Valmiermuižas klēts ar Kultūras ministrijas 25.10.2018. rīkojumu ir iekļauta Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga fragments” (valsts aizsardzības Nr. 9257).

Projekts tika īstenots, pateicoties „Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmai 2020. gadam”, pamatojoties uz Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojumu Nr. 339 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, nolūkā sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas krīzes radīto seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē. Finansējumu piešķīra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Vairāk informācijas par atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā.

Pētījums Nr. 2.11 „Stikla taras kvalitātes kontrole”

SIA APPLY kā vadošais partneris un SIA Valmiermuižas alus kā partneris īsteno pētniecības projektu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 2.11 „Stikla taras kvalitātes kontrole”

Projekta mērķis:
Padarīt ekonomiski pieejamākas tukšās stikla taras kvalitātes kontroles tehnoloģijas kā arī paplašināt kvalitātes kontroles iespējas situācijās, kad šobrīd tirgū pieejamās sistēmas to nespēj. Šī pētījuma ietvaros izvirzītais biznesa mērķis ir inovatīva sistēma, kas ir adaptējama plašam ražotāju lokam ar akcentu uz iespēju sistēmu apmācīt un pielāgot visdažādāko vizuālās analīzes darbu veikšanai.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Atjaunots Valmiermuižas mūra žoga fragments

„Mani katru rītu sveicina Valmiermuižas vēsturiskā mūra arku pamatīgums un skaistums. Tas liecina un atgādina mums par izkoptu amata meistarību un tālredzīgu domāšanu. Tas ir pagātnes mantojums, ko vēlos saglabāt pēc iespējas autentiskāk arī nākamām paaudzēm, un tā sakopšana ir vēl viens solis Valmiermuižas vēsturiskās identitātes stiprināšanā,” saka Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis.

Valmiermuižas mūra žogs ar Kultūras ministrijas 25.10.2018. rīkojumu ir iekļauts Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga fragments” (valsts aizsardzības Nr. 9257).

Pateicoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2019. gadam līdzfinansējumam, Valmiermuižas mūra žoga daļai 2019. gadā tika veikti restaurācijas darbi restauratora Jura Pavlova (sertifikāts Nr. 4-00070) vadībā.

Jurim Pavlovam ir 3. pakāpes restauratora kvalifikācija monumentāli dekoratīvās tēlniecības restaurācijas specialitātē un 20 gadu darba pieredze restaurācijas darbu veikšanā, daži no tiem:

– valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Alsungas pils” (valsts aizsardzības Nr. 6326) glābšanas darbi 2019. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Jaunsaules luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr. 8701) torņa konservācijas darbi 2018. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, Rēzeknes Zaļā sinagoga „Sinagoga” (valsts aizsardzības Nr. 5779) interjera restaurācija 2015. gadā.

Vairāk informācijas par atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā.

ERAF Tehnoloģiju pārneses programma

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” paredzēto atbalstu, mums ir iespēja piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai, kā arī jaunu vai būtiski uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Projekts: „Tehnoloģiju pārneses programma”

Projekta mērķis:
Atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.

Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001

Projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, līdzfinansējot ar augsti kvalificētu darbinieku piesaisti saistītās personāla izmaksas – atalgojumu piesaistītajam darbiniekam, ikgadējo atvaļinājumu un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas tiek līdzfinansētas, ja tās ir veiktas par atbalstāmās darbības īstenošanas periodu.

Vairāk informācijas par atbalstu tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē.

Projekts: „Ieguldījums materiālajos aktīvos”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 16-00-A00402-000010

Projekts  tika īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Tika iepirkti un uzstādīti jauni ražošanas pamatlīdzekļi: alus ražošanas darbnīca, laboratorijas iekārtas un iekārtas esošā brūža darbības pilnveidošanai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.